سختی گیر آب

سختی گیرهای شرکت یکتا مبدل و تهویه آرتا  از نوع رزینی بوده و سختی گیری آب، توسط تماس آب سخت با رزین کاتیونی صورت می گیرد و در طی آن با واکنشی، یون سدیم موجود در رزین با یون های کلسیم و منیزیم آب ورودی تعویض می گردند و در زمانی که تمامی یون ها جا به جا شدند ، رزین به اصطلاح اشباع می گردد که با تماس دادن آن با محلول آب نمک، یون های کلسیم و منیزیم در رزین با سدیم نمک معاوضه میشود در نتیجه رزین بحالت اول بر می گردد وآماده تبادل یونی جدید می گردد. ضمنا در عملیات بک واش کلسیم و منیزیم موجود در سختی گیر شستشو و از مخزن خارج می گردند. لذا سه مرحله عملیات در سختی گیر صورت می گیرد ۱-Run یا اجرای سختی گیر ۲ -Regenerateیا احیا ۳-Back wash یا شستشو

واحد تبادل یونی grain می باشد، که ظرفیت سختی گیر تابع این واحد بوده و با فرمول زیر محاسبه می شود.

Capacity(grain)=hardness(P.P.M) X GPMX 60 X Working hours / 17.1

بطور کلی سختی گیر های این شرکت شامل: مخزن فولادی با پوشش داخلی اپوکسی ، دریچه های شارژ رزین وسرویس ، شیر چند راهه نیمه اتوماتیک یا اتوماتیک ، رزین کاتیونی برند پرولایت انگلیس، تانک ذخیره آب نمک ، مانومتر، شیرهواگیری،کیت سختی سنجی، نازلهای صافی p.v.c می باشند.